Bestuursvergadering 21 januari 2021

Ook wij hebben de stap gezet om via ‘Teams’ te gaan vergaderen, na het verzetten en uiteindelijk afstellen van onze december vergadering vanwege Covid-19. Als vanouds, maar nu via het scherm van onze computers heet onze voorzitter ons allen welkom. De agenda wordt goedgekeurd en n.a.v. de notulen van de novembervergadering meldt de voorzitter dat hij volgende week een afspraak heeft m.b.t. de overdracht van het computerbeheer. Vervolgens vertelt de voorzitter dat de begraafplaats naast de Cunera kerk wordt gerenoveerd (lees: Nu ook een stukje Heuvelrug in je eigen tuin | Rhenen | gelderlander.nl ) en spreekt de wens uit dat de graven, die in een later stadium op hun conditie zullen worden beoordeeld, onbeschadigd zullen blijven. (Noot van schrijver dezes: deze wens geldt ook voor de Moeraseik, onze lustrumboom uit 2007…) 


Financiën. De begroting 2021 is met de Kerstgroet per mail en per post rondgestuurd aan de leden. Het financieel overzicht 2020 laat een positief resultaat zien, hetgeen niet verwonderlijk is: we hebben niets kunnen organiseren vanwege Covid-19. Hopelijk kunnen we in 2021 onze leden en belangstellenden weer uitnodigen, maar vooralsnog is dat niet duidelijk.


Huisvesting. We zijn op 2 locaties met betrokkenen in overleg: het voormalige Rode Kruis gebouw en de kelder van de Gedachteniskerk. We hebben afsluitbare ruimten nodig voor onze bibliotheek en voor opslag, we hebben een werkruimte nodig waar we met onze computers terecht kunnen en vergaderruimte. Binnenkort gaan we als bestuur opnieuw rondkijken in het Rode kruis gebouw n.a.v. het voorstel dat we van ‘t Brandweer (we zijn echter geen commerciële partij) hebben gekregen en we gaan overleggen met de Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk over de voorwaarden waarop wij gebruik zouden kunnen maken van de beschikbare ruimtes in de kelder van de kerk. Met de heer Hugo Greeven (gemeente Rhenen) zal binnenkort een afspraak worden gemaakt om hem bij te praten.


Oud Rhenen. Pieter Vis heeft, desgevraagd, kenbaar gemaakt dat hij plaats wil nemen in de redactie van Oud Rhenen zodra deze met een aantal goede leden is uitgebreid. Er zullen 2 leden benaderd worden. Er wordt gewerkt aan een lijst met scribenten t.b.v. de redactie. De nieuwe redactie zal zich ook gaan buigen over het karakter en de vormgeving van het blad – blijft het een Cultuur Historisch tijdschrift of wordt het meer een verenigingsblad.


Public Relations. Er zijn inmiddels een aantal berichten geplaatst onder ‘Nieuwsflits”, bijvoorbeeld het interview met onze voorzitter dat in de Rijnpost is geplaatst.


Slag om de Grebbeberg. Op 11 februari zal worden overlegd of er nog iets in 2021 wordt georganiseerd. Het rapport (88 bladzijden) over de Joodse inwoners van Rhenen in WO II is aangeboden aan de wethouder en er wordt gekeken naar een publicatievorm. Ook de plaatsing van struikelstenen is nog niet afgerond. Piet Hovestad heeft overleg met John Derksen van defensie i.v.m. de herdenking op 4 mei.


Bestuurssamenstelling. Binnenkort worden 2 namen bekend die in het bestuur zullen gaan plaatsnemen, op korte of op langere termijn. Uiteraard zullen uiteindelijk de leden hiervoor hun toestemming moeten geven – al zal de eerstvolgende ALV niet eerder dan in september pas mogelijk zijn.


Bestuurszaken. Zodra er wat meer duidelijkheid zal zijn over onze huisvesting en er meer ruimte is op de agenda, zullen we de samenwerking met het Museum weer oppakken. Er zal wellicht een  nieuwe werkgroep samengesteld gaan worden om de interviews van Deys toegankelijk te maken, zodra er meer zicht is op de kosten die hier aan zijn verbonden. Wat het computerbeheer betreft, zal ook duidelijk moeten worden waar de back-up bestanden worden vastgelegd en bij wie.


Mededelingen. Dick van Laar neemt de plaats in van Nees van den Oosterkamp in werkgroep Elst & Remmerden. Er wordt nagedacht over een leden mail om zo het contact met de leden te continueren.


De volgende digitale bestuursvergadering is op dinsdag 23 februari.