Bestuursvergadering 26 november 2020

Gastspreekster Lidy Bultje deelt mee dat de gehele bibliotheek nu is geïnventariseerd door haar en Pim Strous. Helaas zijn er een aantal mooie boeken ‘verdwenen’, zodat nogmaals en met nadruk wordt verzocht om een afsluitbare ruimte voor de bibliotheek, met een aantal kostbare boeken, in ons toekomstig HVOR onderkomen. Het merendeel van het bestuur is hier mee eens, al wordt geopperd dat de bibliotheek ook in het museum zou kunnen worden ondergebracht. Zodra de catalogus beschikbaar is voor plaatsing op de website, zal dit worden uitgevoerd.


Per 1 januari zal de ledenadministratie door Anne worden overgedragen aan Jaap Klootsema. Met de overdracht is al een begin gemaakt.


De achterstanden bij de contributiebetalingen zijn terug gebracht tot een aantal van 3 leden. De begroting 2021 zal rondgestuurd worden aan de leden, nog in deze maand.


De PvdA en de SGP hebben onze huisvesting bekeken, de overige partijen hebben Oud Rhenen ontvangen om hun aandacht op de HVOR te vestigen. Het VVD amendement is aangenomen, dat mogelijk een verruiming van het Cultuurbudget geeft. We zijn nog altijd in gesprek met Stichting ‘tBrandweer, er is een afspraak om het Rode Kruis gebouw te bekijken. Ook met de Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk wordt voortdurend overlegd.


Alle lezingavonden die in 2020 waren gepland, worden in principe doorgeschoven naar 2021. De kans dat de januari lezing doorgaat, zal worden bepaald door de ontwikkelingen van Covid-19.


We hebben 7 mensen benaderd met de vraag om hoofdredacteur van Oud Rhenen te worden, maar helaas. Er staan nog 2 mensen op ons lijstje. Een optie om een gezamenlijk blad te gaan uitgeven met het museum, het Cuneragilde en de Beiaard zal worden overwogen. Drie van de 8 adverteerders in Oud Rhenen hebben toegezegd ook in 2021 te willen adverteren in ons blad, twee hebben afgehaakt. Het wachten is op de overige 3. Men is op de hoogte van onze zoektocht naar een redacteur en een drukker.


Het artikel ‘De HVOR zoekt bestuursleden’ wordt op de website geplaatst. Anne heeft geen vrouwen gevonden binnen haar kennissenkring die voor 3 jaar een bestuursfunctie zouden willen vervullen. Er komt een apart agenda punt ‘bestuurssamenstelling’. Er is een concept tekst klaar voor de Kerstbrief aan de leden. Just Vlak heeft ‘Joods Rhenen” gedigitaliseerd, de webmaster zal worden gevraagd dit op de website te plaatsen.


Er is een eerste begin gemaakt met het uitwerken van de interviews van dhr. Baars door H. Deys. We hebben nog geen nadere informatie ontvangen over de presentatie van het boek van dhr. Van Loenen. Er zullen duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de overdracht van het computerbeheer, zoals wie en waar worden de back-up bestanden vastgelegd.


De aanwinst van de Stichting B(ehoud) C(ollectie) E(rfgoed) R(henen) – zie krantenartikel in De Vallei van 26 november – wordt nu gerestaureerd. In 2021 zal aandacht geschonken gaan worden aan de Maand van de Geschiedenis, dit jaar is dat achterwege gebleven (Covid-19). Geopperd wordt of wij als HVOR iets kunnen betekenen voor het opknappen van de grafsteen van Simon Gorter (zie bladzijde 23 van Oud Rhenen jaargang 39, nr. 2). Anne heeft inmiddels contact gezocht met Nees van den Oosterkamp gezien zijn ervaring met de grafsteenrenovaties op de Algemene Begraafplaats in Elst. Ook de inscripties op de steen die in 2007 bij de Moeraseik is geplaatst, zijn toe aan een renovatie.


Er wordt een nieuwe naam genoemd als mogelijk redacteur – er zal contact worden gelegd. Alle lezingavonden in 2021 worden ‘aangehouden’.