Bestuursvergadering 18 augustus 2020

Afspraken die door Corona en vakanties zijn uitgesteld, worden opnieuw op de agenda gezet. Complimenten voor Stg. Behoud Erfgoed met de verwerving van het schilderij van de Rijnpoort, een tweede schilderij lijkt ook mogelijk te zijn. De flyer van de Stg. wordt bijgesloten in het september nummer van Oud Rhenen.


Financiën
In september zullen de herinneringsmails worden uitgestuurd m.b.t. de openstaande contributie.


Huisvesting
Er is een Stg. Vrienden van de Gedachteniskerk opgericht. Het bestuur heeft afspraken in de pijplijn met de burgemeester en met genoemde Stichting.


Lezingen
De ALV van 24 september heeft geen film op het programma staan vanwege het onderwerp: het Beleidsplan. Lezingen voor oktober en november worden ingepland, rekening houdend met het protocol dat voor de Hal van de Gedachteniskerk geldt.


Oud Rhenen
Er worden namen genoemd van mogelijk nieuwe redactieleden. Het zoeken is naar een sturende hoofdredacteur.


Public Relations
Uit een overzicht van de verstuurde ledenmails blijkt dat de aankondiging van de Soos het hoogste scoorde met 74% geopende mails, het laagste scoorde de samenvatting van het Beleidsplan. Scores moeten hoger! Er is fiat voor een interview met de krant.


Slag om de Grebbeberg
Het hele programma 2020 is komen te vervallen, in het 3e kwartaal wordt opnieuw gekeken welke activiteiten naar 2021 worden doorgeschoven, als Covid-19 het toestaat … Het lijkt erop dat er minder belangstelling is dan in 2015, maar toen was er een groter budget en was men eerder begonnen.


Bestuurszaken
Het concept voor de ALV uitnodiging wordt besproken. Prioriteiten zijn: 1. Redactie Oud Rhenen 2. Huisvesting 3. Onderzoek 4. Samenwerking met museum 5. Toegang collecties 6. Taakomschrijving bestuursleden. Het plan is om een presentatie te geven over het Beleidsplan en vervolgens kunnen vragen en amendementen van de aanwezigen worden besproken en vastgesteld.
Er zal een afspraak met het museum worden gemaakt m.b.t. samenwerking, onderzoek, toegang tot het museum, etc.
De geluidsproblemen in de Hal van de Gedachteniskerk worden opnieuw besproken. De installatie ter plekke lijkt voldoende voor de ALV op 24 september.
Punten die ter tafel komen: de interviews van H. Deys om laten zetten in tekst, de presentatie van het boek door dhr. Van Loenen, er wordt gesproken over een fotoboek over Rhenen.


Mededelingen
Er zijn 8 nieuwe leden genoteerd n.a.v. de AH plaatjesspaaractie in Elst. Hulde!
VR vraagt kosten terug die gemaakt zijn om hun voormalige computer gebruiksklaar (o.a. Windows 10) te maken voor de Ledenadministratie.


Volgende bestuursvergadering: dinsdag 22 september 2020. Tussentijdse vergadering over de huisvesting op 26 augustus.