Bestuursvergadering 23 februari 2021

Opening – notulen vorige vergadering worden goedgekeurd, agenda is akkoord


Financiën – Financieel jaaroverzicht en balans geven een positief resultaat, mede doordat er minder kosten waren vanwege Corona. Er wordt gebrainstormd over noodzakelijke investeringen en reserveringen voor apparatuur. In de volgende vergadering zullen die besproken worden.


Huisvesting – De ruimte binnen het Rode Kruis gebouw is bekeken en het voorstel van ’t Brandweer is besproken, zodat een ieder zich hier een voorstelling van kan maken. Er dienen nog vergunningen verleend te worden en een inspraakprocedure is ook nog mogelijk en dat gaat allemaal tijd kosten. De ruimtes binnen de Gedachteniskerk zijn eveneens bekeken maar zolang er zich geen nieuwe eigenaar meldt, blijft deze optie onzeker al is er wel om een prijsindicatie gevraagd. Ook het gebouw De Vlam, aan de Beukenlaan, is bekeken. De ruimtes in het souterrain zouden gedeelde ruimtes worden, gezien de omvang.


Lezingen – Alle lezingen van 2020 worden doorgeschoven, de lezingavonden van voorjaar 2021 zijn gecanceld.


Oud Rhenen – Er is een redactie-in-oprichting gevormd en zodra hier meer over te vertellen valt, leest u het terug op de website onder ‘Nieuwsflits.’ Het voorjaarsexemplaar van Oud Rhenen zal nog een tijdje op zich laten wachten.


Public Relations – Er zijn vragen gerezen over de website en de huidige provider. Lex Mulder, Anne Uiterwijk en Arjan Verhagen zullen om de tafel gaan zitten om een gewenste oplossing te formuleren. Deze zal in de volgende vergadering besproken worden. Het interview met onze voorzitter stond al in de Nieuwsflits ‘HVOR zoekt nog naar een locatie …’ op de website.


Bestuurszaken  – bestuurssamenstelling. Met een aantal personen zijn gesprekken gevoerd over een mogelijke bestuursfunctie. Conform de statuten zal de ALV, in fysieke vorm, zijn goedkeuring moeten geven over een wijziging in de bestuurssamenstelling. Helaas wordt de ALV wellicht pas in de 2e helft van 2021 (september?) mogelijk, als Covid-19 dit toestaat. Op dit moment kunnen wij dus geen namen noemen en vragen wij u om geduld.


Interviews van H. Deys – het uitwerken van deze interviews en de hierbij behorende kosten zullen in de volgende bestuursvergadering ter sprake komen.
Het gesprek met Piet Hovestad over het computerbeheer is vooralsnog i.v.m. Covid-19 niet mogelijk.


Mededelingen – De Stichting Behoud Cultureel Erfgoed zoekt donateurs. Jan Maarten Doorman neemt mogelijk initiatieven voor de Maand van de Geschiedenis (oktober ’21).  De Beeldbank wacht op verruiming van de Covid-19 maatregelen. Het is nog niet duidelijk wanneer Anton de Ridder (werkgroep Achterberg) weer actief kan worden. Reijer van der Meijden meldt dat er mogelijk iets voor Open Monumenten Dag kan worden gedaan – agenda punt voor de volgende vergadering.


Rondvraag – Per 1 juli zijn er nieuwe regels voor het toezicht op rechtspersonen die mogelijk de verantwoordelijkheid van bestuurders betreffen. Kees Waiboer zal dit nagaan.


Volgende vergadering: dinsdag 30 maart, wederom in digitale vorm.