Bestuursvergadering 23 juni 2020

Het welkom van de voorzitter is Corona gekleurd – Corona heeft ons lang op onze handen laten zitten. Anton de Ridder van werkgroep Achterberg is eindelijk geopereerd geworden, Lex Mulder is met een korte vakantie.
Webmaster Arjan Verhagen demonstreert aan de hand van voorbeelden hoe de ‘Deys-bestanden’ kunnen worden bekeken. Het betreft 25 bestanden met o.a. bestuurders, bevolkingsregisters in diverse perioden, haardstedegeld, etc. Het is een aanwinst voor de HVOR en belangrijk voor ‘onderzoekers’ onder de leden en belangstellenden. Wellicht is een presentatie mogelijk op de nog te houden ALV.


Financiën Reijer van der Meijden presenteert het financieel overzicht Q1 2020. Niet alle leden hebben al betaald, een herinnering zal in augustus verstuurd moeten worden. Hij maakt een overzicht van deze leden. Er is een gift ontvangen van Stichting Gebroken Lente.


Huisvesting De aanbieding van ‘t Brandweer is definitief niet geschikt voor de HVOR. Hiermee zijn de gesprekken met deze stichting beëindigd. Enkele andere voorstellen worden nader onderzocht.


Lezingen De ALV wordt gehouden op donderdag 24 september i.p.v. het Historisch Café. Op dinsdag 27 oktober en op donderdag 26 november staan lezingen gepland. De data zijn gereserveerd (Hal van de Gedachteniskerk), er zal een protocol van toepassing zijn omdat het aantal bezoekers gemaximeerd is. Deze info zal tijdig gecommuniceerd worden.


Oud Rhenen Het redactieteam van Oud Rhenen gaat stoppen maar is bereid om de werkzaamheden over te dragen aan de opvolgers en hen enige tijd te begeleiden. Henk vd Berg stelt voor een ledenmail te doen uitgaan om redactieleden onder de HVOR leden te werven. Hij levert de tekst, Anne verstuurt.


PR&C Anne pleit ervoor de website nog meer te gaan gebruiken als communicatiemiddel. Iedere uitgaande mail van bestuursleden moet naar de website verwijzen. Ook stelt ze een ledenmail voor om contact met de leden te onderhouden in deze moeilijke Corona tijd. Willem van Ommeren gaat die opstellen.


Slag om de Grebbeberg Helaas is het gehele programma door Corona komen te vervallen tot intens grote teleurstelling van alle betrokkenen. Er hebben kleine herdenkingen plaats gevonden, verder is alles uitgesteld tot 2021. Het onderzoek door Ben van Laar, Just Vlak en Pim Strous naar omgekomen Joden loopt nog.


Bestuurszaken De in maart gecancelde ALV wordt nu in september gepland, vermoedelijk met aanmelding, i.v.m. het beperkte aantal toe te laten leden. De stukken voor de ALV zijn onveranderd van toepassing, op een paar data na. Hoofdonderwerp is het vaststellen van het beleidsplan dat enige tijd geleden per mail is verstuurd. Vragen en amendementen van aanwezigen zullen worden besproken en vastgesteld. Tenslotte zal aan de aanwezige leden worden gevraagd het plan in deze (of iets gewijzigde aangepaste?) vorm goed te keuren zodat het bestuur kan overgaan tot uitwerking daarvan.
De vele interviews die door Henk Deys zijn gehouden zouden kunnen worden omgezet in tekst, maar eerst willen we een beeld hebben van de kosten die daaraan zijn verbonden.
Het onderwerp ‘samenwerking met het Stadsmuseum’ wordt naar een later tijdstip verschoven.


Mededelingen De Stichting Behoud Collectie Erfgoed Rhenen heeft een mooi schilderij (Christ, 1830) van de Rijnpoort via een veiling bemachtigd en in bruikleen gegeven aan het Stadsmuseum. De Cort Otting groep is weer voorzichtig opgestart.
Werkgroep Elst&Remmerden zal beurtelings vertegenwoordigd worden door Nees van den Oosterkamp en Dick van Laar. Het programma van werkgroep Achterberg is gecanceld i.v.m. de Corona crisis.


Rondvraag Anne Uiterwijk heeft de gemeente geattendeerd op de Moeraseik die onnodig is gesnoeid. Werkzaamheden in de Bibliotheek zijn weer opgestart door Pim Strous en Lidy Bultje.
Reijer van der Meijden vraagt naar het beheer van alle opgestelde computers.


De volgende vergadering staat in het teken van het Beleidsplan en zal plaatsvinden op donderdag 23 juli.