Van de bestuurstafel 2019

3 december 2019:

Centraal in deze vergadering staat het concept Beleidsplan 2020-2024. Na behandeling maakt de beleidscommissie het plan definitief (Inmiddels is dit definitieve plan, vastgelegd door Pieter Vis, op 17 december 2019 overhandigd aan de voorzitter en de secretaris). Het beleidsplan is de basis voor een actieplan (of een werkplan) dat door het bestuur wordt opgesteld. Het plan zal aan de leden worden gepresenteerd (nader bericht volgt). Alle bestuursleden hebben grote waardering voor het beleidsplan en herkennen de voornaamste punten uit het rapport. Na de presentatie door Just Vlak verlaat de commissie de vergadering en noteert het bestuur een aantal punten die daarna naar de commissie zijn verzonden.


Ledenbestand: maandelijks wordt door de vertegenwoordiger van de Ledenadministratie een ‘back up’ op een stick vastgelegd.


Het bestuur heeft een uitnodiging ontvangen voor de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari – gelijktijdig met de lezing in Wageningen (zie agenda).


 

29 oktober 2019:

Huisvesting

Met ‘t Brandtweer is gesproken over de ruimte die er voor de HVOR beschikbaar zou zijn en de prijs die daar aan is verbonden. Ook met de heer H. Greven van de gemeente is contact geweest. Op 4 november heeft de HVOR mogen spreken op de Commissievergadering Bestuur & Financiën. De betekenis van de HVOR voor de gemeente is die avond nader toegelicht.


Financiën

Het 3e kwartaaloverzicht wordt door de penningmeester gepresenteerd. Een 69-tal leden heeft de contributie nog niet betaald. Er zal door de penningmeester, de secretaris en de ledenadministratie actie worden ondernomen om hen te benaderen. De excursie is ook nog een punt van nader overleg.


Lezingen

De Zij/Hij lezing in het kader van de Maand van de Geschiedenis, in samenwerking met het Stadsmuseum, werd goed bezocht, ca. 75 personen. Er werd een oproep gedaan om met namen te komen van markante Rhenense vrouwen. Op 19 november is de lezing ‘Gestolen kunst uit Afrika’. Ook de lezingen in 2020 worden vastgesteld. Na de ALV op 24 maart 2020 zal de film  ‘Blik op Vrijheid; vluchtverhalen toen en nu’ worden vertoond.


Oud Rhenen

in 2021 zal Jan Maarten Doorman de redactie van Oud Rhenen verlaten. Het artikel over het huis Angelus Ridet heeft aardige reacties opgeleverd.


Public Relations

‘Nieuwsflits’ op de website wordt nu goed bijgehouden. De vrijwilligersbijeenkomst in december wordt vastgesteld.


Slag om de Grebbeberg

Het overzicht van activiteiten – scholenproject, vrijheidsconcerten, concert door Johan Willem Frisokapel op 15 mei – wordt gepresenteerd. Op 9 mei wordt met bussen over de Greb gereden o.l.v. gidsen.


Bestuurszaken

 • Het concept beleidsplan wordt in november aan het bestuur gepresenteerd.
 • De uitvoering om de Cardboxen op de website te zetten, wordt geformaliseerd.
 • Een heruitgave van het boekje van Combrink over Cunera lijkt niet mogelijk.
 • Het vergaderschema voor winter en voorjaar 2020 wordt vastgesteld.
 • Boeken die niets met Rhenen te maken hebben, kunnen uit de bibliotheek worden verwijderd.
 • Er wordt een doos met boeken over het Doksaal besteld.
 • Het team dat meedoet aan de Stadsquiz staat onder leiding van Kees Waiboer.

Mededelingen

 • De advertentie van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Rhenen zal na 3 keer niet meer in Oud Rhenen verschijnen.
 • De lezingavond Zij/Hij werd vermeld in de Nieuwsbrief nr. 10 over 100 jaar Vrouwenkiesrecht.
 • Op 12 november gaat de lezing in Achterberg over een Duitse foto van een gesneuvelde Nederlandse militair – zijn familie is gevonden.
 • Samenwerking met het Stadsmuseum vraagt aandacht.

 

24 september 2019:

Huisvesting HVOR

De Stichting ‘t Brandt weer koopt o.a. Kerkstraat 3 en gaat verbouwen. Er is plek voor de HVOR, maar tegen welk tarief? Wij zijn geen commerciële instelling. Ook ons onderkomen voor de lezingen (Hal van de Gedachteniskerk) lijkt op korte termijn onzeker te worden.


Lezingen

Wat zou de eerste lezing van het seizoen, ‘t Historisch Café, moeten bieden om een volle zaal te kunnen opleveren? We zullen de leden dit moeten vragen, de opkomst viel dinsdag 17 september een beetje tegen, ondanks de advertentie in Het Gemeentenieuws en het verspreiden van de flyer. Het aanbod was deze avond o.i. interessant, informatief en gevarieerd. Volgende lezing: dinsdag 19 november (zie Agenda).


Oud Rhenen

Jan Maarten, mede-redacteur van Oud Rhenen, roept een ieder (bijvoorbeeld de Sociëteit!) op die ideeën voor artikelen over Rhenen heeft, zich bij de redactie te melden. Er worden al een aantal ideeën geopperd.


Slag om de Grebbeberg 2020

De stand van zaken wordt besproken. Vastgelegde data zijn: scholenproject en bustochten (9 mei) – deze worden vooral door de HVOR begeleid. Het concert van het JWF Kapel op 15 mei in het Gastland en van het Garderegiment Grenadiers en Jagers op 20 mei liggen al vast.


Bestuurszaken

Het concept beleidsplan zal in november aan het bestuur worden overhandigd. De offerte voor het plaatsen van de Cardboxbestanden van Henk Deys op de HVOR website wordt goedgekeurd. Er zijn twijfels over de her uitgifte van het boekje van Combrink over Cunera (oude stijl). Toine Maas zal om advies worden gevraagd. Stadsquiz Rhenen: er wordt een groep samengesteld die de eer van de HVOR hoog kan houden!


Mededelingen

Maand van de geschiedenis: zie lezing Zij/Hij. Beeldbank gaat voortvarend verder met het selecteren van foto’s uit de Cord Otting collectie – inmiddels zijn er ca. 12.000 foto’s bekeken waarvan 2.500 van data zijn voorzien. Dinsdag 12 november: lezing in Achterberg over gesneuvelde soldaat (zie Agenda). In 2020 zal aandacht besteed worden aan het 50 jarig bestaan van de Willem Teellinck school. Er zal dan ook een boekje verschijnen over de geschiedenis van de scholen in Achterberg, een bijdrage van de HVOR i.d.v.v. foto’s en informatie wordt op prijs gesteld. Op 7 juli 2020 staat een lezing in Achterberg gepland, er is contact met de familie Van den Born in Canada.


Rondvraag

Automatisering (alle computers) vraagt de nodige aandacht. Op 17 oktober is een bijeenkomst over de Grebbedijk, leden van het bestuur zullen hierbij aanwezig zijn. Volgende vergadering: dinsdagavond 29 oktober.


 

27 augustus 2019:

Tijdens deze vergadering zou de evaluatie plaatsvinden van Oud Rhenen, maar wegens afwezigheid van één van de redactieleden is besloten dit uit te stellen. Om het contact met de redactie levend te houden is besloten om de agenda van de komende vergaderingen door te sturen naar de redactie van Oud Rhenen.


De penningmeester licht het financieel overzicht toe en dit wordt akkoord bevonden. Leden die nog geen contributie hebben betaald, zullen begin september een aanmaning ontvangen.


Op 15 augustus is het pand Markt 3 bezocht door de heer Greven en een consultant. Op 6 september is een overleg tussen voorzitter en secretaris enerzijds en een aantal belangstellenden anderzijds over de huisvesting.


De convocatie is aangepast en de rectificatie is inmiddels verzonden. Ook is een ledenmail verzonden over Open Monumenten Dag en het Historisch Café. Er zijn een aantal suggesties voor de lezingen in 2020. Het geluid in de Gedachtenishal is inmiddels verbeterd.


De wens wordt uitgesproken om de Nieuwsbrief weer in ere te herstellen. De vacature bij PR & C is echter nog niet vervuld.


Het programma van “75 jaar Vrede” staat in de steigers. De HVOR zou kunnen bijdragen aan het scholenproject en de monumentenroute. Het concert zal op 15 mei in het Gastland gaan plaatsvinden, er is sprake van een concert voor scholen op 20 mei en er wordt gedacht aan een Soldatenfeest op het Deysplein. Het monument voor het Oude Gemeentehuis is onderwerp van overleg.


Volgende vergadering van de Beleidscommissie is op 17 september.


Direct na de opening van Open Monumenten Dag op 14 september in de Cunerakerk zal het boek van onze Erevoorzitter worden gepresenteerd en is dan te koop.


De HVOR lezing in oktober zal hierop gebaseerd zijn op het thema “Zij/Hij”  van de Maand van de Geschiedenis.


Rondvraag: Hier kwamen ter sprake de Cardboxbestanden van Henk Deys, het boekje van Combrink, het boekje over het Cunera Wandkleed, de moeraseik plus bordje (geschenk aan de Gemeente t.g.v. het 100-jarig bestaan van de HVOR), de Burendag (28 september) met H. Deys in de nieuwe wijk Vogelenzang, de excursie op 5 oktober en ten slotte wordt een datum geprikt om afscheid te nemen van de bestuursleden N. van de Oosterkamp en B. van Laar.


 

25 juni 2019:

Gastspreker was deze keer de heer Ton van Drunen van de WAR. Gezien de gevorderde leeftijd van deze werkgroepleden werd er impliciet een oproep gedaan aan iedereen die geïnteresseerd is in deze werkgroep en hun verhalen, om contact op te nemen met Ton van Drunen. Ze hebben een schat aan ervaringen en verhalen in hun rugzak! Inmiddels staat een prachtige foto op hun website.


Om aan de eisen van een Culturele Anbi te voldoen moeten de statuten worden gewijzigd. De leden dienen uiteindelijk hun fiat hieraan te geven. Wordt vervolgd.


De PC van de Ledenadministratie wordt ge-upgradet met Windows 10.


Wij wachten nog altijd op een reactie van B&W op onze brief over ons huisvestingsprobleem.


In onze vergadering op 27 augustus zal Toine Maas, hoofdredacteur van Oud Rhenen, als gastspreker aanwezig zijn. Hij heeft al aangekondigd om in april 2020 een extra dik nummer over de evacuatie en de bevrijding te gaan maken. Een gemeenschappelijk nummer met de regioverenigingen over 75 jaar Vrede bleek niet haalbaar.


Het bestuur heeft kennis genomen van de 2 besprekingen van de Commissie Beleidsplan, de verslagen zijn rondgestuurd. Met de webmaster wordt hard gewerkt aan de installatie van Mail Chimp op de HVOR computer (inmiddels is de eerste collectieve mail via dit programma verzonden). Er wordt nagedacht over de kosten van het vertonen van een film na de ALV in maart 2020.


Leden van het bestuur zijn aanwezig bij de ontvangst van Gilbert van Schoonbeke in het Stadsmuseum. Hem zal een koffer met reisbenodigdheden (aangeschaft in Kringloop Cunera) worden overhandigd door onze voorzitter. Daarna varen ze met hem mee in de Stevenaak ‘Helena’.


De investering in de geluidsinstallatie is akkoord, de eventuele heruitgifte van het boek over Cunera en het boek van Mia Koning wordt nader onderzocht. Het plaatsen van de Cardbox bestanden van onze ere-voorzitter vraagt nog wat tijd. We proberen onze bibliotheek in de Commanderij te houden.


Anton de Ridder (werkgroep Achterberg) onthult de resultaten van het onderzoek van Michel Teunissen naar de foto met de dode soldaat uit 1940: de heer Konings uit Tilburg. Nadere info volgt op de pagina van deze werkgroep!


Het afscheid van de bestuursleden Nees van den Oosterkamp en Ben van Laar heeft nog niet plaatsgevonden.


Een extra bestuursvergadering is gepland op 30 juli om 16.00 uur.


 

21 mei 2019:

Op 14 mei was de HVOR gastheer voor de regiovergadering van besturen van de Historisch verenigingen rond Vallei en Rijn en waren allen te gast in het Stadsmuseum Rhenen. Punten: Met uitzondering van de HVOR zijn de huisvestingskosten van collega-ondernemingen gering tot nihil. De HVOR wacht op antwoord van de gemeente inzake kosten (subsidie?) en een eigen ‘honk’. Ervaringen over Adlib en Memorix worden uitgewisseld evenals over website beheer (en facebook), de kosten van het tijdschrift en additionele bronnen van inkomsten naast de contributie. Er zal een verzoek aan Erfgoed Gelderland worden gestuurd met de vraag of ook Historische Verenigingen in de provincie Utrecht gebruik kunnen maken van Memorix. Volgende regiovergadering: dinsdag 12 mei 2020 in Veenendaal.


Lezingen:dinsdag 17 september is het Historisch Café, donderdag 17 oktober staat de lezing in het teken van Zij/Hij: het thema van de Maand van de Geschiedenis, dinsdag 19 november gaat de lezing over de Brandweer.


Onze website is informatief. Het is zinvol om na te denken over de eisen die wij aan de website stellen. Binnenkort verschijnt het verslag van onze externe webbeheerder.


Het voorjaarsnummer van Oud Rhenen is onderweg (inmiddels verspreid onder de leden).


De voorgestelde werkzaamheden van de beleidsplan commissie worden geaccordeerd door het bestuur. De centrale vraag is: ‘Waar staan we over 5 jaar?’


Een eerste idee over het presenteren van foto’s t.g.v. het lustrum in 2022 is al geopperd door Pim Strous.


Webmaster Arjan Verhagen is druk doende om de Cardboxbestanden van onze Erevoorzitter Henk Deys op de website te zetten. Mocht het nodig zijn, zal extern hulp worden ingekocht.


Werkgroep Elst & Remmerden heeft de plaquettes op het monument (4 / 5 mei) geplaatst. Men is actief met AH in overleg m.b.t. en ‘plaatjesboek’ over Elst.


Werkgroep Achterberg heeft zijn pagina op de website ‘gevuld’ en verlevendigd.


De Beeldbank is wekelijks druk met het beschrijving van de vele foto’s van de Cord Otting collectie.


 

2 april 2019:

Opnieuw eist de onzekerheid over onze huisvesting heel veel tijd, ook in deze vergadering. Het contact met B&W vraagt ook veel tijd en we hopen op duidelijkheid. De kerkdiensten in de Gedachteniskerk kennen een einddatum in 2019, er gaat het een en ander veranderen.


4 mei (ook in Elst), 2e Pinksterdag: schoolkinderen worden hierbij betrokken. We zijn actief in de organisatie van het Herdenkingsconcert op 9 mei, ook die van 2020 (75 jaar vrijheid). Scholenproject 2020 is opgestart, wij participeren hierin. Het Comité 4 en 5 mei heeft 75 jaar vrijheid groots opgezet.


Onze eerstvolgende bijeenkomst is in september (Historisch Café), in de maand van de geschiedenis (oktober) wordt een lezingavond georganiseerd die het thema Zij/Hij (zie de website!) als uitgangspunt heeft en in november komt een lezingavond over de brandweer.


Er wordt besloten om het beleidsplan mede te laten vorm geven door leden die hier, vanuit hun werkervaring, vertrouwd mee zijn.


Er wordt hard gewerkt om de Cardbox bestanden van onze ere-voorzitter, met o.a. het bevolkingsregister, op de website geplaatst te krijgen. Dit zal nog enige tijd vergen.


Het voorjaarsnummer van Oud Rhenen (RECTIFICATIE) komt eind mei uit.


 

Kort résumé 112e ALV 2019 26 maart 2019:

Aantal belangstellenden: 50. Punten van aandacht o.a.: onze huisvesting die onzeker blijft, de vacature Ledenadministratie die nog altijd open staat. Werkgroepen timmeren goed aan de weg (maak eens een afspraak – zie onze website – om ze beter te leren kennen!), we zijn trots op ons prachtige tijdschrift en op 5 oktober 2019 is er weer een excursie, na het succesvolle uitstapje op 6 oktober 2018. Cuneradag, Open Monumentendag en 75 jaar bevrijding – als HVOR zullen wij opnieuw aanwezig zijn en ons steentje bijdragen.

De heer Blokland van onze werkgroep Elst & Remmerden besluit deze avond met een prachtig verslag over de “Kunstenaars in de pastorie van de Hervormde Kerk in Elst.” Opnieuw blijkt maar weer wat onderzoek allemaal aan het daglicht kan brengen (meld u zich als dit u aanspreekt!), zeer verrassend. Uiteraard zijn de notulen pas na accordering van de ALV in 2020 volledig beschikbaar. De techniek was ook nu weer in goede handen – zeer plezierig – en de catering was gastvrij en vriendelijk.

Mw. Anne M. Uiterwijk
HVOR PR& Communicatie


 

22 januari 2019:

Met plezier kunnen we u melden dat we een nieuwe penningmeester hebben mogen begroeten: de heer Reijer van der Meijden, lid van onze werkgroep Achterberg. Ook hebben we een nieuwe webmaster gekregen: de heer Arjan Verhagen, ook lid van onze werkgroep Achterberg. Het nieuwe bestuursjaar 2019 kan nauwelijks beter beginnen! Noteer in uw agenda onze Algemene Ledenvergadering op 26 maart.


Het bestuur heeft zich inmiddels gebogen over het beleid voor en de visie op de komende jaren. Kernpunten zijn huisvesting, ledenwerving en dagen zoals Open Monumenten Dag (thema: ‘Plaatsen van Plezier’), Archeologiedagen en Maand van de Geschiedenis. De aandacht en inbreng van de werkgroepen, een ieder vanuit diens eigen invalshoek, zijn hierbij van groot belang.


Het najaarsnummer van ‘Oud Rhenen’, net zo schitterend als het voorjaars- en het zomernummer, is inmiddels bij alle leden op de deurmat gevallen. Er zijn 4 verkooppunten: Bruna en Edwin & Janet in Rhenen, de COOP in Achterberg en AH in Elst.


Vorig jaar dachten wij dat we voorlopig nog op Kerkstraat 3 ons onderkomen zouden hebben. Nu, in 2019, gaat zoveel veranderen dat we toch op zoek moeten gaan naar een ander adres. Wordt vervolgd.


Misschien heeft u het al gemerkt: onze website heeft een kwaliteitsslag, een technische ‘facelift’ gemaakt. We hadden een professionele webbeheerder in de arm genomen en zij gaat nu, samen met onze nieuwe webmaster, de komende maanden de website verder ‘upgraden’. Al uw vragen op dit gebied kunt u stellen aan de verantwoordelijke binnen het bestuur voor Pr & Communicatie, via werkgroeppr@oudrhenen.nl of via de telefoon


Noteer in uw agenda de data van onze lezingavonden: 4 december (Achterberg) en in 2019: 24 januari en 19 februari, de ALV op 26 maart en op 9 mei het Herdenkingsconcert in de Cunerakerk. Nadere informatie (zodra beschikbaar) vindt u in onze Agenda op de website.