Van de bestuurstafel 2018

Het tweede nummer van Oud Rhenen is op diverse plaatsen als “inkijkexemplaar” neergelegd.


Wij blijven (voorlopig) gehuisvest op Kerkstraat 3.


Presentaties in ‘De Tollekamp’ zijn goed ontvangen en verdienen een vervolg.


Binnenkort is er overleg met de werkgroep Archeologie om volgend jaar de Archeologie Dagen en de Maand van de Geschiedenis meer voor het voetlicht te brengen.


2019-2020: 80 jaar Slag om de Grebbeberg, 75 jaar Vrede (vooral in provincie Gelderland), het mei concert in de Cunerakerk, scholenprojecten en het 45e Pantserinfanteriebataljon. Is het opknappen van het gemeentelijke monument een idee?


Eind november zal in een aparte vergadering het formuleren van een HVOR visie en beleid voor de komende 5-10 jaren, vorm gaan krijgen. De HVOR website en het mailverkeer met de leden is het communicatiemiddel van deze tijd. Flyeren voor lezingavonden (bij de middenstand) blijft van belang voor het vergroten van onze naamsbekendheid en als publiekstrekker voor onze lezing avonden.


De adverteerders in Oud Rhenen worden voortaan tijdens de lezing avonden middels een Power Point presentatie voor het voetlicht gebracht.


Op 30 oktober heeft het Bestuur met een minuut stilte onze penningmeester Paul Santing herdacht.


In oktober/november 2018 krijgt onze website een technische facelift van een externe deskundige. Zij zal daarna gedurende 3 maanden de website technisch beheren.


De Kembozaal op Kerkstraat 3 is in oktober opgeruimd, oude jaargangen van diverse publicaties zijn afgevoerd naar Kringloop Cunera op de Hofstraat. De bibliotheek kan verder worden ingericht.


Bestuursvergadering 29 mei 2018:


Het onderwerp advertenties/sponsoren beleid zal moeten worden uitgediept.


Het formuleren van onze toekomstvisie vraagt om extra inzet en extra aandacht.


Bestuursvergadering 24 april 2018:

Het contributieverzoek 2018 komt in juni in uw mailbox of in uw brievenbus.


Oud Rhenen verschijnt voortaan in het ‘voorjaar’, de ‘zomer’ en het ‘najaar’.


Tijdens het Historisch Café (27 september) informeren wij onze leden over het aantal nieuwe leden n.a.v. vernieuwd en kleurrijk ‘Oud Rhenen’.


Op 25 mei gaat de nieuwe privacy wet omtrent persoonsgegevens (AVG) in werking. De HVOR zal een protocol opstellen met de werkwijze van de HVOR , zoals vereist, en dit protocol t.z.t. op de website plaatsen.


Het bestuur vindt het (nog?) niet nodig en niet vruchtbaar om een aparte “werkgroep Rhenen” op te richten naast de werkgroepen Achterberg en Elst/Remmerden, omdat er reeds een aantal “gespecialiseerde” werkgroepen zijn, zoals o.m. Virtueel Rhenen, de beeldbank, de W.A.R.(werkgroep Archeologie).


Noteer in uw agenda: 27 september, 25 oktober en 22 november: HVOR lezing avonden.


Algemene Ledenvergadering 20 maart 2018:

Paul Santing is benoemd tot Penningmeester van de HVOR en heeft de leden op de ALV toegesproken.


De ALV heeft afscheid genomen van haar directieleden Ben van Laar en Nees van den Oosterkamp.

Toon Blokland is benoemd tot opvolger van Nees van den Oosterkamp als vertegenwoordiger in het Bestuur van de Werkgroep Elst & Remmerden.


Binnenkort zal meer info beschikbaar komen over de terugplaatsing van het Ornament dat Rhenen herinnert aan het Zomerpaleis en over het verhaal van de Generaalsput.


Bestuursvergadering 6 maart 2018:

Het ziet er op dit moment naar uit dat wij voorlopig op dezelfde locatie, Kerkstraat 3, kunnen blijven. Details van het gesprek tussen de HVOR en de Gemeente zijn nog niet bekend, maar er is overeenstemming over het feit dat de HVOR dicht in de buurt van het Stadsmuseum moet blijven.


Paul Santing is bereid gevonden om penningmeester van de HVOR te worden en zal op de ALV van 20 maart worden benoemd. De financiële stukken t.b.v. de ALV konden helaas niet worden rondgestuurd omdat de programmatuur nog niet ter beschikking van onze nieuwe penningmeester kon worden gesteld.


Bestuursvergadering 30 januari 2018:

Sinds september 2017 buigen een aantal vrijwilligers zich over de ‘Cord Otting collectie’. Als u hierin bent geïnteresseerd, bent u van harte welkom!


Ons erelid Pim Strous heeft het archief van de HVOR opgeschoond, geordend en in 16 dozen gestopt, gereed voor verzending naar het RHCZOU. Het bestuur is hem zeer erkentelijk hiervoor.


Het bestuur is heeft kennis gemaakt met de heer Paul Santing als onze nieuwe beoogde penningmeester. De financiële stukken zullen op tijd klaar zijn voor de ALV.


 

 

 

Woensdagmiddag 7 februari werd het Herstel van het Hoornwerk aan de Grebbe afgerond met de onthulling van een informatiepaneel. Diverse bestuursleden waren namens de HVOR aanwezig, evenals onze fotograaf Leo en onze filmer Bartho.

 

Lees ook:  Herstel Hoornwerk aan de Grebbe verslag 7 februari 18 v2