Bestuursvergadering 21 september 2021

Diverse bestuursleden waren verhinderd i.v.m. vakantie of afspraken. Het gesprek tussen GvN (secr.) en mw. E. de Ronde (kunstgeschiedenis, RAZU) was een kennismaking met haar Cultuurhistorisch werk. Zij gaat het contact met de historische verenigingen uit de regio onderhouden. Aan de hand van de website heeft GvN haar verteld over alle activiteiten van de HVOR.


Notulen 24 augustus –  Het RAZU zou blij zijn als we willen helpen met het beschrijven van de negatieven en dia’s (ca. 6000) die H. Deys heeft overgedragen. AdR heeft ook veel foto’s gescand van H. Deys en RvdM heeft deze beschreven.


Financiën – Nog ca. 23 leden hebben de contributie nog niet betaald. Er is subsidie ontvangen van Stg. Gast- en Weeshuis voor de werkgroep Vrouwen. De voorkeur wordt uitgesproken om werkgroep aanvragen voor subsidie te voorzien van een handtekening van een bestuurslid.


Huisvesting – Er moet binnenkort een afspraak gemaakt worden met ‘t Brandweer om over de kosten per maand te praten. Met deze prijzen en, mogelijk, met die van de Gedachteniskerk zou een afspraak met de Gemeente gemaakt kunnen worden.


Lezingen – Voor de ALV en de 2 lezingen zijn afspraken met de Gedachteniskerk en de catering gemaakt. De convocatie voor de lezingen zal begin oktober verzonden worden.


Oud Rhenen – Het bestuur is zeer enthousiast over de nieuwe uitgave (w.o. het item verenigingsnieuws) van Oud Rhenen. De Redactie stelt een verkoopprijs voor van € 4,95 afhankelijk van de echte kostprijs. Een hogere prijs voor niet-leden geeft te weinig extra inkomsten. De adverteerders moeten nog een exemplaar ontvangen. Inmiddels heeft GvN namens het bestuur de redactie gecomplimenteerd.


PR & Communicatie – Wat Facebook betreft wordt gekozen om vooralsnog de leden met ‘u’ aan te spreken, foto’s alleen met toestemming van de ge-fotografeerden te publiceren. HvdB heeft ook een Facebook account en is in principe bereid om medebeheerder te worden. Mw. EdZ zal binnenkort opnieuw voor een gesprek worden uitgenodigd. Presentatie van het fotoboek over Rhenen is op 18 oktober, nader bericht volgt. Er wordt een idee geopperd om een bijeenkomst te organiseren, nader bericht volgt.


Slag om de Grebbeberg – het scholenproject wordt voorjaar ’22 opgestart voor groep 8 van de basisscholen. Op 6 oktober is een vervolggesprek met medewerkers van het museum in Wageningen.


Bestuurszaken – de organisatie rond de ALV (incl. power point) wordt besproken, w.o. de benoeming van de kascommissie, de bespreking van het Beleidsplan. WvO zal Piet Hovestad tot erelid benoemen. De aftredende bestuursleden worden bedankt en de wisseling van het voorzitterschap zal plaatsvinden. De stand van zaken rond de Gedachteniskerk zal door mw. M. van de Vijver worden toegelicht, mw. CdJ vertelt iets over de redactie van Oud Rhenen, GcN zal de zinsnede rond Corona bespreken met het betrokken lid. Het voorstel m.b.t de dubbele boeken in de bibliotheek zal terugkomen op de agenda.


Rondvraag – op 15 oktober zal het RAZU afscheid nemen van Ria van Eerden.