Bestuursvergadering 22 juni 2021

Voorzitter opent en heet een ieder welkom. Penningmeester Reijer van der Meijden is herstellende van Covid-19 en het herstel van Anton de Ridder (werkgroep Achterberg) gaat stapje voor stapje.


Financiën – Ca. 150 leden hebben nog niet betaald. Anne stuurt herinneringsbrief ter info aan secretaris en penningmeester.


Huisvesting – Er is een gesprek geweest met de wethouder Van Eeten en mw. Van Son over onze zoektocht naar 60 á 70 m2, bijvoorbeeld in ‘tBrandtweer. Binnenkort is er weer een afspraak met de jonge ondernemers over onze huisvesting. Er is ook aangegeven aan de wethouder dat wij de Gedachteniskerk als een serieus alternatief zien voor de HVOR. Op 10 juni heeft de HVOR samen met het Stadsmuseum de presentatie bijgewoond van ‘tBrandweer over de verbouwingsplannen en de aankleding van het gebouw met foto’s en kunst. Zodra de bestemmingsplanwijzigingen en de vergunningsaanvraag zijn ingediend, zal het nog ongeveer een half jaar duren voordat de vergunning kan worden verleend. Kerkstraat 1 en 3 zijn Rijksmonumenten.


Lezingen – de data zijn 28 oktober en 24 november, de ALV is op 28 september. Plaats: Hal van de Gedachteniskerk (zie agenda). Binnenkort worden de afspraken met de gastsprekers gemaakt.


Tijdschrift Oud Rhenen – Pieter Vis is bezig met het programma Publisher en het omzetten van de info in Indesign t.b.v. de drukker. Er is inmiddels een richtlijn opgesteld voor adverteerders en ook eentje voor auteurs. Planning voor het tijdschrift is vooralsnog september ’21.


PR & C – Er is wel een gesprek geweest met iemand die graag haar steentje aan PR & C wil bijdragen, maar de vacature staat nog open! Op 6 juli is met haar een volgende afspraak gemaakt. Er is een nieuwe werkgroep opgericht: Vrouwen in Rhenen, n.a.v. het motto van de Maand van de Geschiedenis in september 2019: Hij/Zij. Deze werkgroep, een samenwerking tussen een bestuurslid van het Stadsmuseum (Mirjam Groenendijk) en de voorzitter (Henny Boor) van Virtueel Rhenen staat inmiddels op de website. Geïnteresseerd? Neem contact op!


Slag om de Grebbeberg – Recent is het rapport over de omgekomen Joden in Rhenen aangeboden aan de burgemeester. Zodra hier een boek van is gemaakt, wordt de opbrengst besteed aan een plaquette ter nagedachtenis van deze Joden.


Bestuurssamenstelling – Henk van de Berg (voorzitter) en Sjaak Karsten zijn kandidaat bestuursleden. Willem van Ommeren en Anne Uiterwijk zijn aftredend. Er wordt nog een afspraak met Sjaak Karsten gemaakt.


Bestuurszaken – Open Monumenten Dag heeft als thema ‘Mijn monument, jouw monument’. Er zal met het Cultuurplatform een afspraak worden gemaakt. Onze statuten zullen worden getoetst aan de nieuwe wetten voor bestuursleden van verenigingen, die per 1 juli in gaat. Op de eerstvolgende bestuursvergadering (17 augustus) zal de cultuurcoach worden uitgenodigd, evenals onze webmaster. Onze erevoorzitter Henk Deys heeft aangegeven niet meer actief te zullen zijn voor de HVOR vanwege zijn hoge leeftijd en zijn gezondheid. Zijn archief is ondergebracht bij  het RAZU in Wijk bij Duurstede.


Mededelingen – De Cord Otting groep is inmiddels al weer een paar keer bijeen gekomen en gaat voortvarend door met de analyse van de foto’s. Stichting Behoud Collectie Erfgoed Rhenen is door het Stadsmuseum uitgenodigd op 24 juni. Open Monumenten Dag is op 12 en 12 september’. Thema 2021 – Open Monumentendaghttps://www.openmonumentendag.nl/thema-2021-mijn-monument-is-jouw-monument/


Rondvraag – De Sociëteit is inmiddels weer opgestart (straks – zomervakantie) en zal in september weer verder gaan. De plaats van bijeenkomst zal in de agenda worden aangegeven.


Volgende bestuursvergadering: 17 augustus